Farme Perfex-Peradarstva opremljene su da bi se postigla što bolja kvaliteta rasplodnih jaja i peradi. U farme je instalirana najmodernija oprema koja u potpunosti odgovara uvjetima iz pravilnika kojem moraju udovaljavati farme i uvjetima za zaštitu peradi EU-a i Republike Hrvatske:

- 10 cm prostora za hranjenje po jednoj kokoši kod ravnih hranilica

- napajanje kaplićnim pojilicama, jedna pojilica na 10 kokoši

- 1m2 gnjezdišta za najviše 120 kokoši

- najmanje 250 cm2 površine sa steljom za kokoš

-gustoća naseljenosti ne veća od 9 kokoši na m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIZVODNJA RASPLODNIH JAJA

Valionica u Brckovljanima bavi se valjenjem jednodnevne peradi lake i teške linije. Proizvodnja ima jedan objekt sa 6 proizvodnih odjeljaka, sa tjednom proizvodnjom 126.000 jednodnevne peradi.

PROIZVODNJA RASPLODNIH JAJA

U Daruvaru - Ljudevit selo držanje roditeljskog jata i proizvodnja rasplodnih jaja.Proizvodnja na toj lokaciji odvija se u dvije proizvodne hale pojedinačnih dimenzija  83,40 m x 11,60 m i kapaciteta 8.000 kom peradi. Površina zemljišta u Lipovcu iznosi 11.426 m2.

UZGOJ PERADI

Na lokaciji Daruvar-Donji Sređani vrši se uzgoj peradi za proizvodnju konzumnih jaja, superiorne boje ljuske, ujednačene težine i vrhunske kvalitete. Uzgoj se vrši u 6 proizvodnih hala svaka dimenzije 81,6 m x 12,5 m kapaciteta 20.000 kom peradi, držanje peradi nesilica nalazi se isključivo u podnom (voliere, štalski) načinu držanja.

 

 

 

01.12.2009.

Pokrenuta je suradnja s Benko-farma d.o.o., Benko-farma bavi se uzgojem peradi sa sjedištem u Dvoru.

Poboljšanje i unapređivanje standarda

Perfex-Peradarstvo d.o.o. nastoji uskladiti svoje poslovanje sa standardima Europske unije te u cilju poboljšanja uvjeta na farmama pokušava ostvariti suradnju s Ministarstvom poljopivrede, ribarstva i ruralnog gospodarstva kao i predpristupnim fondovima Europske unije.